کسی که حد خود را نشناسد  * مرز دیگران را هم نمی شناسد

عزت نفس زینت هر انسان است اگر به ان بها ندهیم خودمان را همواره ارزان می فروشیم

عظنت ایثار به عطا کردن آن است ، ببخس تا بزرگ بمانی