هر نمازی با طراوت، با نشاطو شوق و رغبت ، با خلوصی در عبادت ، حاصل نور بصیرت ، با صفا و میل و رغبت ، هدیه ی دریای حق گردد

یقینا

خالق یکتا و بی همتا ی منان ، در دل شفاف و نورانی و لرزان ، می نشاند بذر لطف ومهر چندان ، تا شود شایسته منشور ایمان