هرجا کم آوردی، حوصله نداشتی، گرفته بودی،


پول نداشتی، کار نداشتی ، باطریت تموم شد، تسبیح رو بردار


صد بار بگو استغفرالله ربی و اتوب علیه. آروم میشی


استغفار آثار فوق العاده زیادی دارد و فقط برای آمرزش گناه و توبه نیست.

که البته این یکیشه