دختر مانند سیبی است که باید با سربلندی از درخت کنده شود نه اینکه از روی زمین و در میان علف های هرز برداشته شود