مشنو از نی چون حکایت میکند
بشنو از دل چون روایت میکند

مشنو از نی نی نوای بینواست
بشنو از دل دل حریم کبریاست

نی چو سوزد تل خاکستر شود
دل چو سوزد خانـه دلـبر شود


نی ز خود هرگزندارد شورو حال
دل  بـود مـرآت  نــور لا یــزال

نی اگر پرورده ی آب وگل است
دست پـروده خـداونـدی دل است

نی اگر بشکست بی قدر و بهاست
بشکند گر دل خریدارش خداست

نی به هر دست و به هر لب آشناست
دل مکان و خانه ی خاص خداست

..............
مشنو از نی....  بشنو از دل....