سخنرانی بسیار زیبا از دکتر رائفی پور درباره نماز

( بسیار زیبا )