دوستان اگر کسی مایل باشد که در سایت ما به عنوان نویسنده فعالیت کند

میتواند با قرار دادن نطری در هر یک از مطالب به عنوان نویسنده در این سایت

فعالیت نماید. ( هدیه عضویت : 1 دعوتنامه ی بیان )