ریشه های عبادت

برخورد با یک شخصیت برجسته، انسان را به تواضع وا مى دارد، دیدار با یک دانشمند بزرگ، آدمى را

به تکریم و احترام وا مى دارد، چون آه انسان در برابر عظمت و دانش آن شخصیت و این دانشمند،
خود را آوچک و آم سواد مى بیند. خداوند، مبدأ همه عظمت ها و جلال هاست. شناخت خدا به
عظمت وبزرگى، انسان ناتوان وحقیر را به آُرنش وتعظیم در برابر او وام ىدارد.
٢. احساس نیاز و وابستگى
انسان، عاجز، نیازمند و ناتوان است و خداوند، در اوج بى نیازى و غناى مطلق، و سر رشته دار امور
آند. « بندگى » انسان هاست. این هم عاملى است، تا انسان در برابر خداوند

بقیه مطلب در ادامه مطلب !!!


٣. سپاس نعمت
توجه به نعم تهاى بى حساب و فراوانى آه از هر سو و در هر زمینه ما را احاطه آرده، قوى ترین
انگیزه را براى پرستش پروردگار ایجاد مى آند. نعمت هایى آه حتّى پیش از تولّد شروع مى شود و
در طول زندگى همراه ماست و در آخرت هم (اگر شایستگى داشته باشیم) از آن بهره مند خواهیم
شد. قرآن به این نکته اشاره آرده و به مردم زمان پیامبر صلى الله علیه وآله مى فرماید:
قریش، آیه ٣ تا ٥) باید )« فَلْیَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْف »
خداى آعبه را عبادت آنند، خدایى آه آنان را از گرسنگى نجات داد و از ترس، ایمن ساخت.
٤. فطرت
در سرشت انسان، پرستش و نیایش وجود دارد. اگر به معبود حقیقى دست یافت، آه آمال
مطلوب همین است، و اگر به انحراف و بیراهه دچار شد، به پرستش معبودهاى بدلى و باطل
مى پردازد. بت پرستى، ماه و خورشید پرستى، گوساله و گاو پرستى، نمونه هایى انحرافى است
آه وجود دارد، آسانى هم پول و مقام و همسر و ماشین و مدال و ... را مى پرستند.
انبیا آمده اند تا فطرت را در مسیر حق، هدایت آنند و انسان را از عبادت هاى عوضى نجات بخشند.
حضرت على علیه السلام در مورد بعثت رسول خدا صلى الله علیه وآله م ىفرماید:
( نهج البلاغه، خطبه ١٤٧ )«... فَبَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً بِالْحَقَّ لِیُخرِجَ عِبادَهُ مِنْ عِبادَةِ الاوثانِ اِل ى عِبادَتِهِ »
خدا » به « بت پرستى » خداوند حضرت محمّد صلى الله علیه وآله را برانگیخت، تا بندگانش را از
دعوت آند. « پرستى
روحِ عبادت در فطرت انسان نهفته است و اگر درست رهبرى نشود به عبادت بت و طاغوت
مى گراید. مثل میل به غذا آه در هر آودآى هست، ولى اگر راهنمایى نشود، آودک خاک مى خورد
و لذّت هم م ىبرد. بدون هدایت صحیحِ این گرایش فطرى نیز، انسان به عش قهاى زودگذر پوچ یا
پرستش هاى بى محتواى انحرافى دچار مى شود.

برگرفته از کتاب راز نماز نوشته ی حجة الاسلام محسن قرائتی