اَوَّلَ مَا یَسألُونَ عَنهُ الصَّلواتِ الخَمسِ 
اولین چیزی که از انسان ها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است.
کنز العمّال، ج ۷، حدیث ۱۸۸۵۹
نتیجه گیری تا حدی اخلاقی : سعی کنیم به نمازهایمان اهمیت دهیم
پس حتی اگر از روی ترس از جهنم ، نکیر و منکر و فشار قبر و ... هم که شده نمازمان را سر وقت بخوانیم