چرا وقتی خدا 5 بار مارا صدا می کند همان وقت جوابش را

نمیدهیم ؟؟؟؟؟؟؟؟